Skip to main content
TUOMIKOSKI LEGAL

Luotettavaa apua yritysten sekä yksityishenkilöiden lakiasioissa.

Lakipalvelut yrityksille

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Yritysten riita-asiat liittyvät yleensä erilaisiin sopimuksiin, maksuvelvollisuuteen, työsuhdeasioihin tai esimerkiksi erityyppisiin vahinkoihin. Riita-asian hoitamisessa tarvitaan osaamista niin asian sisällöstä kuin itse prosesseista, jolloin asiantuntijan käyttäminen, asiakkaan näkemykset huomioiden, turvaa parhaan lopputuloksen sekä sovintoneuvotteluissa että oikeudenkäynnissä. Nopein keino yksimielisen ja kaikkia osapuolia miellyttävän ratkaisun löytämiseen on kääntyä asiantuntevan avustajan puoleen asian mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Sopimusoikeus ja liikejuridiikka

Hyvin laadittu sopimus on yrityksen liiketoiminnan turva. Vaikka sopimusten tekemiselle ei usein olekaan muotovaatimuksia, on suositeltavaa konsultoida ammattilaista näiden laadinnassa ja läpikäynnissä, mielellään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ammattilaisen puoleen kääntyminen niin sopimusasioissa kuin muissakin liikejuridiikan kysymyksissä on toimiva keino vähentää erimielisyyksiä, minkä lisäksi tämä antaa mahdollisuuden keskittää yrityksen omat resurssit ydinliiketoimintaansa.

Työoikeus

Työsuhdeasioihin ja näitä sääntelevään lainsäädäntöön liittyy yrityksen kannalta merkittäviäkin taloudellisia riskejä. Vääränlainen työsuhteen päättäminen tai muu pakottavan lainsäädännön laiminlyönti voi tulla jälkikäteisesti huomattavan kalliiksi. Erityisesti työsuhteisiin liittyvissä asioissa on varhainen asiantuntijan puoleen kääntyminen suositeltavaa, niin vahinkojen välttämiseksi, kuin jo tapahtuneen vahingon vaikutusten minimoimiseksi. 

Yritysjärjesteyt ja yrityskaupat

Yrityskaupat ja erilaiset yritysjärjestelyt, kuten sulautumiset, jakautumiset tai vaikkapa yrityksen sukupolvenvaihdokset voivat tuoda yritykselle ja sen omistajille merkittävää taloudellista hyötyä. Samalla edellisiin liittyy useita juridisia kysymyksiä ja haasteita, joiden osalla asiantuntijan käyttäminen on suositeltavaa. Ottamalla järjestelyyn mukaan ulkopuolisen ammattilaisen, yritys voi vapauttaa omat resurssinsa ydinosaamiseensa, sekä oman tai kaupan kohteena olevan liiketoiminnan mahdollisimman hyvään edistämiseen.

Yrityssaneeraus- ja konkurssiasiat

Saattaa olla, ettei yrityksen liiketoiminta ole sujunut toivotulla tavalla, ja että taloudelliset vaikeudet alkavat ylittää yrityksen kantokyvyn. On mahdollista, että yrityksen toiminta olisi elvytettävissä yrityssaneerauksen avulla kannattavaksi, tai toisaalta, että tämä olisi tarkoituksenmukaista mahdollisimman nopeasti päättää konkurssiin. Erityisesti yrityksen maksuvaikeustilanteissa sekä maksukyvyttömyyden uhatessa on varhainen asiantuntijan puoleen kääntyminen tärkeää, sekä tilanteen että käytettävissä olevien vaihtoehtojen asianmukaiseksi kartoittamiseksi. 

Yritysten rikosasiat

Yritys tai tämän henkilöstö saattaa joutua kohtaamaan myös erityyppisiä rikosoikeuden alaan sijoittuvia haasteita. Oli kyse sitten asianomistajan taikka epäillyn asemasta, on tärkeää, että kaikki asiaan liittyvät seikat tulevat alusta alkaen asianmukaisesti huomioiduksi sekä selvitetyksi. Edellisin tavoin turvataan parhaiten yrityksen toimintaedellytykset kaikissa tilanteissa.

Muut yrityksen lakiasiat

Yritystoimintaan liittyy monia muitakin kysymyksiä, kuten esimerkiksi erityyppiset verotukseen, hankintoihin, kilpailutuksiin, ympäristöasioihin, vastuullisuuteen ym. liittyvät asiat. Niin ikään yrittäjän itsensä, tai yrityksen johtohenkilön henkilökohtaiset lakiasiat ovat usein erottamaton osa yrityksen toimintaa. Tällaisten kysymysten läpikäyminen juridisen alan ammattilaisen kanssa on suositeltavaa, kaikenlaisten epäselvyyksien välttämiseksi sekä oikeiden toimintavaihtoehtojen selvittämiseksi.

Jatkuvan neuvonnan palvelut

Yritykset kohtaavat arjessaan yhä enemmän tilanteita, joissa vaaditaan lainopillista osaamista. Niin ikään oikeudellistuvassa ympäristössä valtiksi nousee se, miten hyvin yritys pystyy vastaamaan erilaisiin juridisiin haasteisiin. Yrityksille suunnatussa Jatkuvan neuvonnan palvelussa yritys saa avun kaikenlaisiin kohtaamiinsa oikeudellisiin kysymyksiin, tutun asiantuntijan avustuksella. Jatkuvan neuvonnan palvelu on yrityksen oman riskienhallinnan työkalu, niin pienille kuin keskisuurille yrityksille.

Kysy lisää Jatkuvan neuvonnan palvelusta →

Lakipalvelut yksityisille

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Yksityishenkilön riita-asiat liittyvät tavallisesti joko asunto- tai kiinteistökauppaan, kuluttaja-asioihin, työsuhteeseen, tai tapahtuneeseen vahinkoon. Tyypillisiä ovat myös erilaiset perhe- ja perintöoikeudelliset erimielisyydet ja näistä aiheutuneet riidat. Oli kyseessä sitten millainen riitatilanne tahansa, asia on helpompi ratkoa ulkopuolisen ammattilaisen avustuksella, niin oikeudenkäynnissä, kuluttajariitalautakunnassa kuin sovitellen. Paras lopputulos saavutetaan, kun apua pyydetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin myös hyvän sovinnon edellytykset ovat yleensä parhaat.

Asunto- ja kiinteistökauppa-asiat

Asunnon tai kiinteistön kauppa on monelle elämän suurimpia yksittäisiä hankintoja. Toisinaan saatetaan kuitenkin kaupanteon jälkeen joutua riitatilanteeseen. Tähän saattaa johtaa esimerkiksi se, että kaupanteon jälkeen kohteessa havaitaan virhe, josta ei ole oltu tietoisia kauppaa tehtäessä, ja mistä aiheutuu merkittäviäkin lisäkustannuksia. Kun tällainen virhe havaitaan, kannattaa ammattilaisen puoleen kääntyä viipymättä. Passiivisuus voi johtaa oikeudenmenetyksiin, ja toisaalta asunto- ja kiinteistökauppaa koskevat riidat harvoin ratkeavat puhtaasti osapuolten välillä. Oli sitten asiassa ostajana taikka myyjänä, paras lopputulos yleensä saavutetaan ulkopuolista apua käyttämällä. 

Perhe- ja perintöoikeus

Erilaiset elämäntilanteen muutokset sekä perhe-elämään liittyvät kysymykset saattavat johtaa lainopillista osaamista vaativiin tilanteisiin, oli sitten käsillä riitatilanne taikka ei. Yhteiselämään ja tämän päättymiseen liittyvät tilanteet, kuten toisaalta esimerkiksi perimiseen ja omaisuuteen liittyvät kysymykset on usein hyvä käydä läpi ammattilaisen kanssa. Ennalta tehtävällä suunnittelulla voidaan välttää paitsi ylimääräistä verojenmaksua, myös erilaisia erimielisyyksiä ja epäselvyyksiä. Vastaavasti vahingon jo tapahduttua tai riidan synnyttyä, on asia hyvä siirtää ulkopuolisen hoidettavaksi kokonaan taikka osittain. Tällä tavoin todennäköisesti aikaansaadaan huomattavasti parempi lopputulos asiassa.  

Työoikeus

Erilaiset työskentelyyn tai työsuhteen päättymiseen liittyvät tilanteet voivat aikaansaada merkittäviäkin erimielisyyksiä työnantajan ja työntekijän välillä. Voi olla tarpeen selvittää, onko asiassa noudatettu lakia, ja toisaalta arvioida mahdollisten jatkotoimien tarpeellisuus, sekä menestymisen mahdollisuudet. Erityisesti, koska työsuhdeasioita koskeviin oikeudenkäynteihin liittyy merkittävä taloudellinen riski, on asiantuntevan avustajan käyttäminen työoikeudellisissa riita-asioissa, jo varhaisessa vaiheessa erittäin suositeltavaa.

Vahingonkorvausasiat

Yksityishenkilöiden vahingonkorvausasiat voivat liittyä esimerkiksi kuluttajakauppaan, erilaisiin remontti- ja urakkasopimuksiin, asunto- ja kiinteistökauppaan, liikenteessä sattuneisiin vahinkoihin tai vastaavaan. Myös yksityishenkilön joutuessa rikosasian osapuoleksi, tulevat usein kyseeseen myös vahingonkorvauksiin liittyvät kysymykset. Tapahtuneiden vahinkojen ja syy-yhteyden näyttäminen, kuten toisaalta myös oikeiden korvausmäärien vaatiminen ovat seikkoja, joiden kanssa ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen on suositeltavaa. Yksityishenkilön joutuessa itse vahingonkorvausvaatimusten kohteeksi, on niin ikään vaatimusten asianmukainen vastustaminen helpointa tehdä ammattilaisen avustuksella, oikeudenkäynnissä tai sovitellen.

Yksityishenkilön rikosasiat

Yksityishenkilöiden rikosasiat voivat liittyä esimerkiksi henkilö-, omaisuus-, liikenne- tai talousrikoksiin. Rikosasioihin liittyvät usein myös vahingonkorvausasiat. Oli rikosprosessissa sitten epäillyn tai asianomistajan, syytetyn tai uhrin, asemassa, on asiantuntevan avustajan puoleen kääntyminen suositeltavaa. Tämä erityisesti kaikenlaisten oikeudenmenetysten välttämiseksi, ja oman oikeusturvansa varmistamiseksi.

Muut yksityishenkilön lakiasiat

Yksityishenkilö saattaa kohdata elämässään myös useita muita oikeudellisia haasteita, minkä selvittäminen ja läpikäyminen asiantuntevan avustajan kanssa on suositeltavaa. Nämä kysymykset voivat liittyä johonkin yllä olevista, tai esimerkiksi verotukseen, asumiseen, ympäristöasioihin, hallinnollisiin asioihin, tai vaikka omiin tai perheen muihin henkilökohtaisiin asioihin. Mieltä vaivaavien kysymysten läpikäyminen oikeudellisen alan ammattilaisen kanssa on suositeltavaa, kaikenlaisten epäselvyyksien välttämiseksi sekä oikeiden toimintavaihtoehtojen kartoittamiseksi.

Asiantuntevaa ja luotettavaa apua lakiasioissa vuosien kokemuksella.

Toimimme lakiasiainkumppaninasi laadukkaalla otteella, yksilöllisiä tarpeita unohtamatta.

Ota yhteyttä
Tykistökatu 4, 20520 Turku
Erottajankatu 2, 00120 Helsinki
Y-tunnus: 3268244-8
(Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min)
Sosiaalinen media
© 2023 Tuomikoski Legal