Skip to main content

EVVK, testamentti ja varallisuus­oikeudelliset asiakirjat — tärkempiä kuin ehkä osaat aavistaakaan.

 

Oli kyse sitten yrityksestä tai yksityishenkilöstä, vaikeissa ja ikävissä tilanteissa parhaiten usein pärjää se, joka on siihen parhaiten varautunut. Elämän suuriin muutoksiin voi varautua esimerkiksi pitämällä huolta siitä, että eri tilanteita koskevat tarpeelliset asiakirjat ovat laadittuna ja ajan tasalla. Tällaisia asiakirjoja ovat erityisesti edunvalvontavaltakirja, avioehto tai muu eron varalta tehty sopimus sekä testamentti.

Edunvalvonta

EVVK eli edunvalvontavaltakirja on tarkoitettu nimensä mukaisesti valtuuttamaan toinen henkilö valvomaan valtakirjan antajan etua. Valtakirjaa voidaan hyödyntää silloin, kun valtuuttaja on terveydellisistä syistä itse kykenemätön hoitamaan asioitaan. Valtuutus on tarpeen tullen saatettava voimaan Digi- ja väestötietoviraston vahvistuksella.

Valtuutuksessa määritellään yksi tai useampi henkilö, joilla on oikeus hoitaa asioita. Lisäksi määritellään, mitä asioita voidaan hoitaa ja miten. Myös valtuutettujen toiminnan valvonnasta voidaan ottaa määräyksiä valtakirjaan.

Edunvalvontavaltuutus on tehtävä hyvissä ajoin silloin, kun valtuuttajan on vielä kykenevä asioidensa hoitoon. Ilman edunvalvontavaltakirjaa, on turvauduttava holhoustoimilain säännöksiin ja mahdollisesti yleisen edunvalvonnan palveluihin.

Usein kuultava harhaluulo on se, että esimerkiksi aviopuolisot voisivat automaattisesti hoitaa toistensa asioita tarpeen tullen. Näin ei kuitenkaan ole, vaan myös puolison tai muun täysi-ikäisen perheenjäsenen asioiden hoitaminen edellyttää nimenomaista valtuutusta.

Parisuhteet ja varallisuus

Pääosin automaattista sen sijaan on, puolisoiden oikeus toistensa omaisuuteen, mikäli puolisot eroavat tai toinen heistä kuolee. Avioehto on asiakirja, jolla tästä lähtökohdasta on mahdollista poiketa. Puolisot voivat yhdessä sopia avio-oikeuden rajaamisesta poissulkemalla avio-oikeuden toisen omaisuuteen kokonaan tai osittain. Kun avioehtoa laaditaan, on noudatettava laista johtuvia muoto- ja sisältörajoituksia. Ollakseen voimassa avioehto täytyy myös rekisteröidä.

Avioehdolla ei ole vaikutusta omistussuhteisiin tai omaisuutta koskevaan määräysvaltaan liiton aikana, vaan ainoastaan liiton päättyessä. Avioehdon sisältö voi myös olla riippuvainen siitä, päättyykö liitto eroon vai puolison kuolemaan. Kun avioehtoa laaditaan, on hyvä ottaa huomioon myös joitakin verotuksellisia näkökulmia.

Avioehdosta erillinen ja monelle usein vieraampi konsepti on sopimus avioeron varalta. Sopimus avioeron varalta on avioehtoa vapaamuotoisempi sekä yleensä sisällöltään laajempi ja yksityiskohtaisempi. Tällaisella sopimuksella on mahdollista jo etukäteen sopia omaisuuden jaosta sekä esimerkiksi lasten huollosta, asumisesta ja elatuksesta. Myös avoliitossa asuvat voivat laatia vastaavanlaisen sopimuksen avoeron varalta.

On muistettava, että kyseiset sopimukset koskevat nimenomaan erotilanteita. Avio- tai avoeron varalta tehdyllä sopimuksella ei ole vaikutusta puolison kuollessa. Eron varalta tehtyihin sopimuksiin ja niiden soveltamiseen käytännössä liittyy lisäksi tiettyjä laista johtuvia rajoituksia. Tällaiset rajoitukset on hyvä ottaa huomioon jo silloin, kun sopimusta tehdään.

Jäämistösuunnittelu

Testamentin olemassaolo tulee selvitettäväksi ennen pitkään meidän jokaisen kohdalla. Testamentti ei ole pakollinen, mutta silloin on hyvä kysyä itseltään, olisitko tyytyväinen siihen, miten omaisuutesi juuri tällä hetkellä lain mukaan jaettaisiin. Kaikkia lain säännöksiä ei ole testamentillakaan voi sivuuttaa, mutta moniin asioihin on mahdollista vaikuttaa.

Huolellisesti laaditun testamentin merkitys korostuu etenkin osana verosuunnittelua tai tilanteessa, jossa lakimääräisiä perillisiä ei ole. Myös esimerkiksi puolison toimeentuloa voi pyrkiä turvaamaan erilaisin omistus- tai hallintaoikeustestamentein. Lisäksi testamentti on ainoa keino osoittaa omaisuutta jollekin, joka ei muuten lukeudu lakimääräisiin perillisiin. Perinnönjaon ohella testamenttiin on mahdollista sisällyttää toiveita esimerkiksi hautapaikasta tai muista kuoleman jälkeisistä järjestelyistä. Testamentti tulee olla laadittu määrämuodossaan sekä allekirjoitettu täydessä ymmärryksessä kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa.

Kaikki edellä käsitellyt asiakirjat ovat sellaisia, joita saattaa olla tarpeellista myös päivittää. Kyse voi olla tilanteesta, jossa joku aikaisemmin edunvalvojaksi nimetty ei syystä tai toisesta voikaan ottaa tehtävää vastaan tai se ei olisi enää mielekästä. Samoin perustein ja etenkin omaisuuden karttuessa tai muuttaessa muotoaan myös testamentti voi kaivata päivitystä. Joskus muutostarpeen taustalla saattaa olla yksinkertaisesti mielen ja tahtotilan muuttuminen. Avioehdon ja eron varalta tehdyn sopimuksen osalta on kuitenkin syytä pitää mielessä, että sopimuksen muuttaminen tai purkaminen edellyttää kummankin osapuolen suostumusta.

Mahdollisuudet ja keinot tahtotilojen ja tarpeiden toteuttamiseksi kannattaa selvittää asiantuntijan avustuksella.